STADGAR FÖR BERGSHAMRA BYGDEGÅRDSFÖRENING.

§ l. FIRMA.

Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening.

§ 2. ÄNDAMÅL.

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl a samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl a genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3. SÄTE.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Norrtälje kommun, Stockholms län.

§ 4. INTRÄDE.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5. AVGIFTER.

Medlem betalar årsavgift med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.

§ 6. MEDLEMSFÖRTECKNING.

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall medlemmarnas fullständiga namn och adress framgå.

§ 7. ORGAN.

Föreningens organ är:

l. Föreningsstämma

2. Styrelse

3. Revisorer

§ 8. FÖRENINGSSTÄMMA.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§ 9.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 5. Godkännande av kallelse.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.
 12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av ordförande i föreningen.
 14. Val av övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter.
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma.
 17. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift.
 18. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman.
 19. Övriga ärenden.

Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som föreningen erhåller från riks- och distriktorganisationen.

§ 10.

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 11. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personligt brev senast 14 dagar före stämman.

§ 12. STYRELSE.

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 5 ledamöter samt 2 suppleanter. Av dessa skall kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beredas tillfälle att utse en ledamot jämte suppleant.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet. Ordförande väljs dock på ett år.

Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och suppleanterna till dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet. Detta sker genom lottning.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljs ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§ 13.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 14.

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 15.

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 16.FIRMATECKNING.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 17. RÄKENSKAPER.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden den l januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 18. REVISORER.

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. Dessutom skall kommunfullmäktige i Norrtälje kommun ges möjlighet att utse en revisor att jämte de stämmovalda revisorerna granska räkenskaperna och förvaltningen.

För revisorerna skall utses suppleanter. Val av ordinarie revisor och suppleant för denna gäller för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 19 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION.

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 20. UPPLÖSNING.

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Norrtälje kommun eller annan sammanslutning för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 30 augusti 1990.